Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Zajištění všech potřebných povolení dle stavebního zákona:

- Územní rozhodnutí
- Stavební povolení
- Ohlášení stavby
- Změna užívání staveb
- Kolaudační souhlas

Příprava staveniště (spodní stavba)
- Přípojky inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektro, SEK)
- Vjezd na pozemek (rozhledové poměry)
- Domovní čistírna odpadních vod (DČOV)